Khi đã hoàn thành, nhiều dự án của chúng tôi giảm lượng khí thải độc hại bằng cách cung cấp một giải pháp năng lượng thay thế sạch hơn.
Các địa điểm dự án của chúng tôi được phát triển theo các tiêu chuẩn môi trường đẳng cấp thế giới , tuân thủ các tiêu chuẩn do Ngân hàng Thế giới đưa ra.