THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 2 NĂM 2017
18/08/2020

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng lao động một số vị trí như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2017
18/08/2020

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng lao động một số vị trí như sau: