TRANG TRẠI ĐIỆN GIÓ QUỐC VINH, TỈNH SÓC TRĂNG

Công suất: Giai đoạn 1 – 30 MW; Giai đoạn 2 và 3 – 100 MW

Công nghệ: Vestas turbin gió

Vốn đăng kí: Giai đoạn 1 – 53 triệu USD; Giai đoạn 2 – 170 triệu USD

Diện tích: 1000 ha

 

Project Overview