DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỐT CHO HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH SÓC TRĂNG

Triển khai gói thầu “Mua sắm thiết bị” cho Dự án “Xây dựng Khu xử lý chất thải sinh hoạt sử dụng công nghệ đốt cho huyện Châu Thành, Sóc Trăng”

Project Overview