LÒ ĐỐT RÁC BD – ANPHA NGÂN SƠN, BẮC KẠN

Triển khai thực hiện hợp đồng mua sắm lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trang bị cho huyện Ngan Sơn và Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Project Overview